Dark Mode On / Off

Middelburg – De Rode route

Middelburg - De Rode route

De Rode route | Wandelroute door natuurgebied Oranjezon nabij Middelburg

De Rode route is de naam van een wandelroute van ongeveer 5 kilometer lang door het natuurgebied Oranjezon van ruim 400 hectare, gelegen in Zeeland. Met rode paaltjes is de route gemarkeerd. Oranjezon is het voormalige waterwingebied van de gemeente Middelburg.

Oranjezon is een gevarieerd natuurgebied met (stuif)duinen, naald- en loofbossen, oude waterwinkanalen en bronnen. Op een gedeelte van de verruigde duingraslanden grazen nu runderen en enkele verruigde duinvalleien worden omgevormd tot natte duinvalleien met de daarbij horende bijzondere flora en fauna.